Ścieżka edukacyjna Berówka

Ścieżka edukacyjna Berówka

Edukacyjna ścieżka "Berówka w Budzie Stalowskiej" zlokalizowana jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w granicach administracyjnych Gminy Nowa Dęba.
Swój początek bierze na drodze pomiędzy miejscowościami Alfredówka i Buda Stalowska.

Opis szczegółowy

Dojazd autobusem PKS do miejscowości Alfredówka, a następnie piesze przejście drogą asfaltową w kierunku wsi Buda Stalowska. W odległości ok. 500 m od ostatnich zabudowań znajduje się oznakowane wejście na ścieżkę.

Całkowitą długość trasy obejmuje 7 kilometrowy odcinek.

Początek trasy biegnie przez drzewostany sosnowe i dębowe, jest to teren, na którym występują i często można spotkać daniele – jest to gatunek zwierzyny płowej wprowadzony na te tereny w latach 60-tych ubiegłego stulecia.

Głównymi atrakcjami ścieżki poza poznaniem siedlisk leśnych, fauny i flory, jest wejście na szkółkę leśną. Leśniczy szkółkarz, oprowadzający grupy zorganizowane przedstawia tematykę związaną z organizacją, zadaniami i działalnością Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz ze szkółkarstwem leśnym, zadania jakie stoją przed szkółkarzem, jego problemy, sposób funkcjonowania szkółki itp.

Ciekawym elementem otoczenia Ścieżki edukacyjnej jest sąsiedztwo Gospodarstwa Rybackiego „Grądy” zajmującego obszar ponad 750 ha.

Stawy rybackie posiadają dużą wartość przyrodniczą ze zględu na występujące tu lęgowe oraz przelotne gatunki ptaków.

Do najrzadszych w skali kraju należy lęgowa podgorzałka (Aythya nyroca). Z rzadszych ptaków możemy spotkać takie gatunki jak: bąk, bączek, ślepowron, czapla biała, bocian czarny, świstun, gągoł, bielik, rybołów, zimorodek, kulik wielki, krwawodziób, nurogęś, bielaczek i in.

Kolejnym elementem ścieżki jest wiata służąca jako miejsce odpoczynku z możliwością zorganizowania ogniska na specjalnym ruszcie.

Obok wiaty znajduje się budynek, który do 2007 r. był siedzibą Nadleśnictwa Nowa Dęba (wtedy jeszcze Buda Stalowska).

Budynek ten to, były dworek myśliwski hrabiego Tarnowskiego. Zbudowany został z drewna w roku 1900 r. Obok znajduje się 40 metrowa wieża przeciwpożarowa, która może stanowić atrakcję w trakcie omawiania przez prowadzącego grupę tematyki pożarów w lesie.

Następnie ścieżka przebiega na granicy lasu i łąk, na których można spotkać wychodzące z lasu w poszukiwaniu żeru sarny, jelenie i dziki. Łąki te są miejscem lęgowym kilku par derkacza, ptaka którego łatwiej usłyszeć niż zobaczyć.

Edukacyjna ścieżka "Berówka w Budzie Stalowskiej" przeznaczona jest dla pieszych i rowerowych wycieczek szkolnych oraz turystów indywidualnych.

Walory przyrodniczo – edukacyjne

Na trasie można zaobserwować duże zróżnicowanie ekosystemu leśnego, występują tu różnorodne biocenozy leśne:

- zbiorowiska roślinne z warstwami lasu liściastego i podstawowymi gatunkami drzew leśnych takich jak: dąb szypułkowy, dąb czerwony, brzoza, jesion, olsza, klon jawor, sosna, modrzew,

- uprawy leśne na tzw. "gniazdach" do odnawiania gatunków takich jak: dąb, buk o specyficznych wymaganiach ekologicznych odnośnie wilgotności, ciepła i światła,

- pomniki przyrody w pobliżu wiaty: 7 jesionów i 2 dęby szypułkowe.

- naturalna polana leśna jako miejsce do wypoczynku  z wiatą i miejscem na ognisko, jak również urządzenia sportowe  przeznaczona do ćwiczeń sprawnościowych, zabaw i gier,

Z roślin na uwagę zasługują: zwilec (Anemone nemorosa), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum), konwalia majowa (Convallaria majalis), bluszcz pospolity (Hedera helix), kopytnik pospolity (Asarum europaeum),

Wiele gatunków zwierząt: jeleń (Cervus elaphus), daniel (Dama dama), dzik (Sus scrofa), sarna (Capreolus capreolus), zając (Lepus europaeus), borsuk (Meles meles), jenot (Nyctereutes procyonoides), kuna (Martes foina), łasica (Mustela nivalis), z ptaków: większość kaczek, bażant (Phasianus colchicus), kuropatwa (Perdix perdix),bąk, bączek, ślepowron, czapla biała, bocian czarny, świstun, gągoł, bielik, rybołów, zimorodek, kulik wielki, krwawodziób, nurogęś, bielaczek i in.
i ptaków drapieżnych: bielik (Haliaeetusalbicilla), krogulec (Accipiter nisus), myszołów zwyczajny (Buteo buteo),

Cel
Zajęcia terenowe to jeden z najważniejszych elementów w nauczaniu przyrody i biologii. Kontaktu z żywą przyrodą nie zastąpią najlepsze nawet fotografie, filmy czy eksponaty.
Na wycieczce świat odbieramy wszystkimi zmysłami. Możemy uczyć biologii, geografii, matematyki, historii, kultury zachowania.

Są to zajęcia interdyscyplinarne. To co dzieci dotkną i zobaczą na „własne oczy” długo zapadnie im w pamięci. Najlepiej wyposażoną pracownią jest otaczająca nas przyroda. Tutaj możemy znaleźć i pokazać niemal wszystko. Wystarczy tylko skorzystać z tego co mamy w zasięgu ręki.

Głównym celem jest umożliwienie uczniom zdobywania w naturalnym otoczeniu praktycznych umiejętności z takich przedmiotów jak:

- biologia, przyroda  (rozpoznawanie pięter roślinności w lesie, pojedynczych gatunków roślin, drzew i krzewów, gospodarka leśna, ochrona środowiska);

- geografia  (wyznaczanie kierunków świata, praca z mapą i busolą);

- matematyka  (obliczanie pierśnicy, masy oraz wysokości i wieku drzew);

- język polski  (doskonalenie form wypowiedzi ustnej i pisemnej takich jak: opis, opowiadanie, kartka z dziennika – pamiętnika, reportaż);

- plastyka  (przeprowadzenie plenerów plastycznych, fotografia)

Ponadto przebywanie w lesie na edukacyjnej ścieżce uwrażliwia na potrzeby ochrony środowiska jak również kształtuje pożądane postawy przez aktywność fizyczną.

Właśnie dlatego wytyczyliśmy edukacyjną ścieżkę "Berówka w Budzie Stalowskiej”, która ma ułatwić przeprowadzenie takich lekcji w terenie.

Co się przyda na ścieżce?

Wygodne buty, ciepłe ubranie, kompas, coś do zjedzenia, woda, aparat fotograficzny, lornetka, wieczorem latarka, mapa, telefon.

 

Źródło: www.lublin.lasy.gov.pl/web/nowa_deba/edukacja_buda_stalowska